លេង​ លីណាលក់ទូរស័ព្ទដៃ

ផ្លូវ ម្លូ​ព្រៃ, Krong Preah Vihear

Types

 • Electronicsstore
 • Pointofinterest
 • Store
 • Establishment

Reviews (2)

3 out of 5.0
Service 4.7
Value for Money 3.8
Location 2.7
Cleanliness 5.0
 • សុភី ញឹក
  សុភីMay 2019

 • Excavator technology
  ExcavatorMay 2019

Add Review

Your email address will not be published.

Service
Value for Money
Location
Cleanliness

Related Places

Verified Listing
Now Open

Opening Hours

 • Monday 7:00 AM – 7:00 PM
 • Tuesday 7:00 AM – 7:00 PM
 • Wednesday 7:00 AM – 7:00 PM
 • Thursday 7:00 AM – 7:00 PM
 • Friday 7:00 AM – 7:00 PM
 • Saturday 7:00 AM – 7:00 PM
 • Sunday 7:00 AM – 7:00 PM

Contact Us

 • 096 676 7078
 • No website